[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Mage > Wizard

[Luna] เปลี่ยนอาชีพ Mage > Wizard

1. ไปที่ NPC พารอค(สมาคมเวทย์) แผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์ เพื่อรับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1] Mage – Wizard

2. รับเควส [เปลี่ยนอาชีพครั้งที่ 1] Mage – Wizard(สำเร็จ) แผนที่ ค่ายซาคานเดีย

3. กำจัด องค์รักษ์ก๊อบบลิน 10ตัว และกำจัด ก๊อบบลิบจอมเวทย์ 3 ตัว แผนที่ ค่ายซาคานเดีย
– 
องค์รักษ์ก๊อบบลิน

– ก๊อบบลิบจอมเวทย์

4. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพวิสาร์ด]ขบวนการก๊อบบลิน (สำเร็จแผนที่ ค่ายซาคานเดีย

5. ส่งเควส [เปลี่ยนอาชีพวิสาร์ด]เปลี่ยนอาชีพวิสาร์ด (สำเร็จแผนที่ อัลเคอร์ฮาร์เบอร์